Tổ khúc: Người là Hồ Chí Minh

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 27/05/2024 04:26:00 PM - Lượt xem: 6 lượt xem.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng Dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kiệt xuất thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng của dân tộc ta. Tấm gương đạo đức, phong cách của Người đã có sức cảm hóa lan tỏa đến mọi tầng lớp Nhân Dân và bạn bè thế giới. Trí tuệ thiên tài và tầm nhìn chiến lược của Người đã trở thành tài sản vô giá, là kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta...

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn