Toàn thể CBCNV May 10 tăng tốc, tập trung hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động rất tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội. Trong gần hai năm qua, TCT May 10 nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa tìm kiếm và thực hiện các giải pháp hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch, đồng thời làm tốt các hoạt động cộng đồng